تغییر دادن نمایش صفحه (در حین تصویربرداری/در خلال پخش)

شما می توانید محتویات نمایش روی صفحه را تغییر دهید.

 1. دکمه DISP (تنظیم نمایش) را فشار دهید.
  • برای تغییر دادن اطلاعات نمایش داده شده روی نمایاب، دکمه DISP را در حین نگاه کردن داخل نمایاب فشار دهید.
  • هر بار که دکمه DISP را فشار دهید، نمایش صفحه تغییر می کند.
  • محتویات نمایش داده شده و موقعیت های آنها صرفاً یک راهنما هستند، و ممکن است متفاوت از نمایش واقعی باشند.

  در حین تصویربرداری (نمایشگر)

  نمایش همه اطلاعات - بدون اطلاعات - هیستوگرام - تراز - برای نمایاب - نمایش همه اطلاعات

  در حین تصویربرداری (نمایاب)

  تراز - بدون اطلاعات - هیستوگرام - تراز

  در حین پخش (نمایشگر/نمایاب)

  نمایش اطلاعات - هیستوگرام - بدون اطلاعات - نمایش اطلاعات

  • اگر تصویر یک ناحیه بیش از حد نوردهی شده یا کم تر از حد نوردهی شده داشته باشد، قسمت متناظر روی نمایش هیستوگرام چشمک خواهد زد (هشدار نوردهی بیش از حد/نوردهی کم تر از حد).
  • تنظیمات برای پخش در [مرور خودکار] نیز به کار می روند.

نمایش هیستوگرام

یک هیستوگرام با نمایش دادن این که چه تعداد پیکسل از نظر روشنایی وجود دارد توزیع روشنایی را نشان می دهد. تاریک تر بودن را به طرف چپ و روشن تر بودن را به طرف راست نشان می دهد.

هیستوگرام بسته به جبران نوردهی تغییر می کند.

یک قله در انتهای راست یا چپ هیستوگرام مشخص می کند که تصویر به ترتیب یک ناحیه بیش از حد نوردهی شده یا کم تر از حد نوردهی شده دارد. شما نمی توانید چنین عیوبی را بعد از تصویربرداری با استفاده از یک کامپیوتر اصلاح کنید. در صورت لزوم جبران نوردهی را قبل از تصویربرداری انجام دهید.

(A): شمار پیکسل

(B): روشنایی

نکته

 • نمایش نمایاب و نمایش نمایشگر برای تصویربرداری را می توان به صورت جداگانه انجام داد. برای تعیین کردن تنظیمات نمایش برای نمایاب از بین نمایاب نگاه کنید.
 • اطلاعات در نمایش هیستوگرام عکس نهایی را مشخص نمی کند. این اطلاعاتی در باره تصویر نمایش داده شده روی صفحه است. نتیجه نهایی به مقدار گشادگی دیافراگم، غیره بستگی دارد.
 • نمایش هیستوگرام در حالت های ذیل بین تصویربرداری و پخش بسیار متفاوت است:
  • هنگامی که فلاش استفاده شود
  • هنگام تصویربرداری یک سوژه کم نور نظیر یک صحنه شب
 • در حالت فیلم، [برای نمایاب] را نمی توان نمایش داد.

راهنمایی

 • موارد ذیل در تنظمیات پیش فرض نمایش داده نمی شوند.
  • نمایش گرافیکی
  • نمایشگر خاموش
  • نمایش همه اطلاعات (هنگام استفاده از نمایاب)
  برای تغییر دادن حالت های نمایش که هنگامی که دکمه DISP را فشار می دهید تغییر داده می شوند، MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [دکمه DISP‎‏] را انتخاب نموده و تنظیم را تغییر دهید.