اطلاعات IPTC‎‏

شما می توانید اطلاعات IPTC* را هنگام ضبط تصاویر ساکن بنویسید. اطلاعات IPTC را با استفاده از IPTC Metadata Preset ایجاد کرده و ویرایش کنید (http://www.sony.net/iptc/help/‎) و اطلاعات را از پیش بر روی یک کارت حافظه بنویسید.

*اطلاعات IPTC شامل مشخصات فراداده های تصویری دیجیتال، به صورت استاندارد شده توسط International Press Telecommunications Council می باشد.

  1. MENU - (تنظیم) - [اطلاعات IPTC‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

نوشتن اطلاعات IPTC‎‏:
تعیین می کند آیا اطلاعات IPTC را بر روی تصاویر ساکن بنویسد. ([روشن]/[خاموش])
  • اگر [روشن] را انتخاب کنید، یک علامت نشانه روی صفحه تصویربرداری پدیدار خواهد شد.
ثبت اطلاعات IPTC‎‏ :
اطلاعات IPTC را از یک کارت حافظه بر دوربین ثبت می کند. [شکاف 1‎‏] یا [شکاف 2‎‏] را به عنوان کارت حافظه ای که از آن اطلاعات IPTC خوانده می شود انتخاب کنید.

راهنمایی

  • هنگامی که تصاویری را پخش می کنید که دارای اطلاعات IPTC است، علامت نشانه روی صفحه پدیدار می شود.
  • برای جزئیات در مورد چگونگی استفاده از IPTC Metadata Preset، به صفحه پشتیبانی ذیل مراجعه کنید.
    http://www.sony.net/iptc/help/

نکته

  • هر گاه اطلاعات IPTC را ثبت کنید، بر اطلاعات قبلی ثبت شده بر دوربین رونویسی می شود.
  • شما نمی توانید اطلاعات IPTC را روی دوربین ویرایش نموده یا بازبینی کنید.
  • برای حذف اطلاعات IPTC ثبت شده بر دوربین، دوربین را به تنظیمات اولیه بازنشانی کنید.
  • قبل از قرض دادن یا پس دادن دوربین، دوربین را برای حذف اطلاعات IPTC بازنشانی کنید.