نقطه اندازه گیری نقطه اى

تعیین می کند آیا هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [نقطه انعطاف پذیر]یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] تعیین می شود موقعیت نورسنجی نقطه ای را با ناحیه تمرکز هماهنگ کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [نقطه اندازه گیری نقطه اى] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

مرکز:
موقعیت نورسنجی نقطه ای با ناحیه تمرکز هماهنگ نمی شود، بلکه همیشه روشنایی در مرکز را نورسنجی می کند.
پیوند نقطه فوکوس:
موقعیت نورسنجی نقطه ای با ناحیه تمرکز هماهنگ می شود.

نکته

  • هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی موردی به غیر از [نقطه انعطاف پذیر] یا [نقطه انعطاف پذیر بسط] تعیین شود، موقعیت نورسنجی نقطه ای بر مرکز قفل می شود.
  • هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی [ردیابی: نقطه انعطاف پذیر] یا [ردیابی: نقطه انعطاف پذیر بسط] تعیین شود، موقعیت نورسنجی نقطه ای با موقعیت شروع ردیابی هماهنگ شده، اما با ردیابی سوژه هماهنگ نمی شود.