‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏ (تصویر ساکن)

شما می توانید حساسیت ردیابی AF هنگامی که سوژه در حالت تصویر ساکن از تمرکز خارج می شود را انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‎ حساسیت ردیابی AF‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎5(حساس)‎‏ / 4 / ‏‎3(استاندارد)‎‏ / 2 / ‏‎1(قفل شده بر)‎‏:
برای تمرکز به صورت واکنشی روی سوژه هایی در فاصله های متفاوت [‏‎5(حساس)‎‏] را انتخاب کنید.
برای نگه داشتن تمرکز روی یک سوژه معین هنگامی که چیزهای دیگری از جلوی سوژه عبور می کنند [‏‎1(قفل شده بر)‎‏] را انتخاب کنید.