پیش نمایش دیافراگم

در حالی که کلیدی که به آن عملکرد [پیش نمایش دیافراگم] را اختصاص داده اید فشار داده و نگه می دارید، گشادگی دیافراگم به مقدار گشادگی دیافراگم تعیین شده کم شده و شما می توانید تارشدگی را پیش از تصویربرداری بازبینی کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - عملکرد [پیش نمایش دیافراگم] را بر کلید دلخواه تعیین کنید.
  2. توسط فشار دادن کلیدی که به آن [پیش نمایش دیافراگم] اختصاص داده شد تصویر را تأیید کنید.

راهنمایی

  • اگرچه شما می توانید مقدار گشادگی دیافراگم را در حین پیش نمایش تغییر دهید، در صورتی که یک گشادگی دیافراگم روشن تر را انتخاب کنید ممکن است از سوژه تمرکززدایی شود. توصیه می کنیم تمرکز را دوباره تنظیم کنید.