زمان بندی خروجی صدا

شما می توانید در حین پایش صدا لغو بازتاب را تعیین کرده و از انحراف های نامطلوب بین ویدیو و صدا در حین خروجی HDMI جلوگیری کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [زمان بندی خروجی صدا] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

زنده:
صدا را بدون تأخیر خارج می سازد. این تنظیم را هنگامی که انحراف صدا در حین مونیتورینگ صدا یک مسئله به حساب می آید انتخاب کنید.
انطباق صدا و تصویر:
صدا و ویدیو را به صورت همگام خارج می سازد. برای جلوگیری از انحرافات ناخواسته بین تصویر و صدا این تنظیم را انتخاب کنید.