اتصال USB‎‏

هنگامی که این محصول به یک کامپیوتر، غیره وصل شود، روش اتصال USB را انتخاب می کند.

MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند] - [کنترل با تلفن هوشمند] - [خاموش] را از پیش انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [اتصال USB‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خودکار:
بسته به کامپیوتر یا وسیله های دیگر USB که وصل می شوند، یک اتصال ذخیره انبوه یا MTP را به طور خودکار برقرار می کند. کامپیوترهای Windows 7‏، Windows 8.1، یا Windows 10 به صورت MTP وصل می شوند، و عملکردهای منحصر به فرد آنها برای استفاده فعال هستند.
ذخیره انبوه:
یک اتصال ذخیره انبوه را بین این محصول، یک کامپیوتر، و وسیله های USB دیگر برقرار می کند.
‏‎MTP‎‏:
یک اتصال MTP را بین این محصول، یک کامپیوتر، و وسیله های USB دیگر برقرار می کند. کامپیوترهای Windows 7‏، Windows 8.1، یا Windows 10 به صورت MTP وصل می شوند، و عملکردهای منحصر به فرد آنها برای استفاده فعال هستند.
  • کارت حافظه در شکاف کارت حافظه 1 هدف اتصال است.
‏‎PC از راه دور:
برای کنترل این محصول از کامپیوتر، شامل عملکردهایی نظیر تصویربرداری و ذخیره کردن تصاویر روی کامپیوتر، از ‎Imaging Edge (Remote)‎ استفاده می کند.

نکته

  • ایجاد اتصال بین این محصول و یک کامپیوتر هنگامی که [اتصال USB‎‏] بر روی [خودکار] تعیین شود ممکن است مدتی زمان ببرد.