تنظیم میکرو AF‎‏

به شما امکان می دهد موقعیت تمرکز خودکار را تنظیم کنید و هنگام استفاده از لنزهای پایه A با یک آداپتور نصب LA-EA2 یا LA-EA4 (فروش جداگانه) یک مقدار تنظیم شده برای هر لنز را ثبت کنید.

از این عملکرد فقط هنگامی استفاده کنید که تنظیمات مورد نیاز باشند. توجه داشته باشید که عملکرد تمرکز خودکار ممکن است در یک موقعیت مناسب هنگام استفاده از این تنظیم انجام نشود.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم میکرو AF‎‏].
  2. [تعیین تنظیم AF‎‏] - [روشن] را انتخاب کنید.
  3. [مقدار] - مقدار دلخواه.
    • هرچه مقدار بزرگ تری انتخاب کنید، موقعیت به طور خودکار تمرکز شده از محصول دورتر خواهد بود. هرچه مقدار کوچک تری انتخاب کنید، موقعیت به طور خودکار تمرکز شده به محصول نزدیک تر خواهد بود.

راهنمایی

  • توصیه می شود موقعیت را تحت شرایط واقعی تصویربرداری تنظیم کنید. [ناحیه فوکوس] را بر روی [نقطه انعطاف پذیر] تعیین کرده و از یک سوژه روشن دارای تباین زیاد هنگامی که تنظیم می کنید استفاده کنید.

نکته

  • هنگامی که لنزی که برای آن از قبل یک مقدار ثبت کرده اید را وصل نمایید، مقدار ثبت شده روی صفحه پدیدار می شود. برای لنزهایی که برای آنها هنوز یک مقدار ثبت نشده است [0‎±] پدیدار می شود.
  • اگر [-] به عنوان مقدار نمایش داده می شود، تعداد کل 30 لنز ثبت شده اند و هیچ لنز جدیدی را نمی توان ثبت نمود. برای ثبت یک لنز جدید، لنزی را که می توان ثبت آن را پاک نمود وصل کنید، و مقدار آن را بر روی [0‎±] تعیین نموده، یا مقادیر همه لنزها را با استفاده [پاک کردن] بازنشانی کنید.
  • [تنظیم میکرو AF‎‏] لنزهای Sony، ‏Minolta، یا Konica-Minolta را پشتیبانی می کند. اگر [تنظیم میکرو AF‎‏] را با لنزهای دیگری به غیر از لنزهای پشتیبانی شده انجام دهید، تنظیمات ثبت شده برای لنزهای پشتیبانی شده ممکن است تحت تأثیر واقع شوند. [تنظیم میکرو AF‎‏] را با یک لنز پشتیبانی نشده انجام ندهید.
  • شما نمی توانید برای یک لنزSony ،Minolta، و Konica-Minolta با مشخصه یکسان [تنظیم میکرو AF‎‏] را به صورت جداگانه تعیین کنید.