فهرست عملکرد کلید چرخان حالت

شما می توانید بر طبق سوژه یا هدف تصویربرداری حالت تصویربرداری را تغییر دهید.

  1. کلید چرخان حالت را برای انتخاب حالت تصویربرداری دلخواه بچرخانید.

    • کلید چرخان حالت را در حین فشار دادن دکمه آزادسازی قفل کلید چرخان حالت در مرکز کلید چرخان حالت بچرخانید.

عملکردهای قابل دسترس

(خودکار هوشمند):
به شما امکان می دهد با تشخیص صحنه خودکار تصویر بگیرید.

P (خودکار برنامه):
به شما امکان می دهد با نوردهی تنظیم شده به صورت خودکار (هر دوی سرعت شاتر و مقدار گشادگی دیافراگم (مقدار F)) تصویر بگیرید. همچنین شما می توانید تنظیمات گوناگونی را با استفاده از فهرست انتخاب کنید.

A (اولویت دیافراگم):
به شما امکان می دهد هنگامی که می خواهید پس زمینه، غیره را تار کنید گشادگی دیافراگم را تنظیم نموده و تصویر بگیرید.

S (اولویت شاتر):
به شما امکان می دهد توسط تنظیم کردن دستی سرعت شاتر از سوژه های متحرک سریع، غیره تصویر بگیرید.

M (نوردهی دستی):
به شما امکان می دهد توسط تنظیم کردن نوردهی (هر دوی سرعت شاتر و مقدار گشادگی دیافراگم (مقدار F)) تصاویر ساکن را با نوردهی دلخواه بگیرید.

1/2/3 (فراخوانی حافظه):
به شما امکان می دهد یک تصویر را بعد از فراخواندن حالت های اغلب مورد استفاده یا تنظیمات عددی ثبت شده از پیش بگیرید.

(فیلم):
به شما امکان می دهد حالت نوردهی برای ضبط کردن فیلم را تغییر دهید.

(حرکت آهسته و سریع):
به شما امکان می دهد فیلم های حرکت آهسته و حرکت سریع بگیرید.