تنظیم کردن تنظیمات ناحیه تمرکز بر جهت دوربین (افقی/عمودی) (تغییر AF عمودی/افقی)

شما می توانید تعیین کنید آیا [ناحیه فوکوس] و موقعیت چهارچوب تمرکز کردن را مطابق با جهت دوربین (افقی/عمودی) تغییر دهد. این عملکرد هنگام تصویربرداری صحنه هایی که برای آنها مجبور به تغییر دادن مکرر موقعیت دوربین هستید، نظیر چهره ها یا صحنه های ورزشی، مفید است.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تغییر AF عمودی/افقی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خاموش:
[ناحیه فوکوس] و موقعیت چهارچوب تمرکز کردن را مطابق با جهت دوربین (افقی/عمودی) تغییر نمی دهد.
تنها نقطه AF‎‏:
موقعیت چهارچوب تمرکز کردن را مطابق با جهت دوربین (افقی/عمودی) تغییر می دهد. [ناحیه فوکوس] ثابت می شود.
نقطه AF + ناحیه AF‎‏:
هر دوی [ناحیه فوکوس] و موقعیت چهارچوب تمرکز کردن را مطابق با جهت دوربین (افقی/عمودی) تغییر می دهد.

یک مثال هنگامی که [نقطه AF + ناحیه AF‎‏] انتخاب شود

(A) عمودی: [نقطه انعطاف پذیر] (گوشه چپ بالایی)

(B) افقی: [نقطه انعطاف پذیر] (گوشه راست بالایی)

(C) عمودی: [منطقه] (گوشه چپ پایینی)

 • سه جهت دوربین تشخیص داده می شوند: افقی، عمودی با طرف دکمه شاتر رو به سمت بالا، و عمودی با طرف دکمه شاتر روی به سمت پایین.

نکته

 • اگر تنظیم برای [تغییر AF عمودی/افقی] تغییر داده شود، تنظیمات تمرکز برای هر جهت دوربین باقی گذاشته نخواهند شد.
 • حتی هنگامی که [تغییر AF عمودی/افقی] بر روی [نقطه AF + ناحیه AF‎‏] یا [تنها نقطه AF‎‏] تعیین شود، [ناحیه فوکوس] و موقعیت چهارچوب تمرکز کردن در موقعیت های ذیل تغییر نخواهند کرد:
  • هنگامی که حالت تصویربرداری بر روی [خودکار هوشمند]، [فیلم]، یا [حرکت آهسته و سریع]تعیین شود
  • در حالی که دکمه شاتر تا نیمه به پایین فشار داده شده است
  • در حین تصویربرداری فیلم
  • در حین استفاده کردن از عملکرد بزرگنمایی دیجیتال
  • در حالی که تمرکز خودکار فعال شود
  • هنگامی که [تنظیمات فوکوس] فعال شوند
  • در حین تصویربرداری پیوسته
  • در حین شمارش معکوس برای تایمر خودکار
  • هنگامی که [بزرگ کننده فوکوس] فعال شود
 • هنگامی که تصاویر را بلافاصله بعد از روشن کردن دوربین می گیرید و دوربین عمودی است، اولین تصویر با تنظیم تمرکز افقی یا با آخرین تنظیم تمرکز گرفته می شود.
 • هنگامی که لنز رو به سمت بالا یا پایین است جهت دوربین را نمی توان تشخیص داد.