نمایش اطلاعات رسانه

زمان قابل ضبط فیلم ها برای کارت حافظه جای گذاری شده را نمایش می دهد. همچنین تعداد قابل ضبط تصاویر ساکن برای کارت حافظه جای گذاری شده را نمایش می دهد.

  1. MENU - (تنظیم) - [نمایش اطلاعات رسانه] - شکاف دلخواه کارت حافظه.