استفاده کردن از دکمه Fn (عملکرد) (فهرست انتخاب عملکرد)

فهرست انتخاب عملکرد فهرست انتخابی از 12 عملکرد است که هنگامی که دکمه Fn (عملکرد) را در حالت تصویربرداری فشار می دهید در پایین صفحه نمایش داده می شود. شما می توانید توسط ثبت کردن عملکردهای اغلب مورد استفاده بر فهرست انتخاب عملکرد، سریع تر به آنها دسترسی پیدا کنید.


راهنمایی

 • شما می توانید توسط استفاده کردن از عملکرد کلید سفارشی برای اختصاص دادن عملکردهای اغلب مورد استفاده به کلیدهای دلخواه، عملکردها را همراه با فهرست انتخاب عملکرد به سرعت فرابخوانید. به عملکردهای مرتبط در زیر "عنوان مرتبط" در پایین این صفحه مراجعه کنید.
 1. DISP روی کلید گردان کنترل را به طور متناوب برای نمایش یک حالت صفحه به غیر از [برای نمایاب] فشار دهید، و سپس دکمه Fn (عملکرد) را فشار دهید.

 2. عملکرد دلخواه را توسط فشار دادن طرف بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.

 3. تنظیم دلخواه را توسط چرخاندن کلید چرخان جلویی انتخاب نموده، و مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
  • بعضی از عملکردها را می توان با استفاده از کلید چرخان عقبی به صورت دقیق تنظیم کرد.

برای تنظیم کردن تنظیمات از صفحه های تنظیم اختصاصی

عملکرد دلخواه را در مرحله 2 انتخاب کنید، سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید. صفحه تنظیم اختصاصی برای عملکرد پدیدار خواهد شد. راهنمای عمل (A) را برای تنظیم کردن تنظیمات دنبال کنید.


برای تغییر دادن عملکردها در فهرست انتخاب عملکرد (تنظیمات منوی عملکرد)

دستورالعمل ذیل برای تغییر دادن [حالت درایو] در فهرست انتخاب عملکرد به [خط مشبک] می باشد.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیمات منوی عملکرد].
 2. (حالت درایو) را با استفاده از طرف بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل از بین دوازده عملکرد در فهرست انتخاب عملکرد انتخاب نموده، و سپس مرکز را فشار دهید.
 3. با استفاده از طرف چپ/راست کلید گردان کنترل به صفحه [نما/مرور خودکار] حرکت کنید. سپس، [خط مشبک] را انتخاب نموده و مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
  • (خط مشبک) در مکان قبلی (حالت درایو) در فهرست انتخاب عملکرد نمایش داده خواهد شد.