تنظیمات زوم

شما می توانید تنظیم بزرگنمایی محصول را انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیمات زوم] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تنها زوم نوری:
محدوده بزرگنمایی را به بزرگنمایی نوری محدود می کند. در صورتی که [اندازه تصویر JPEG‎‏] را بر روی [M] یا [S] تعیین کنید، می توانید از عملکرد بزرگنمایی هوشمند استفاده نمایید.
زوم تصویر شفاف:
این تنظیم را برای استفاده از بزرگنمایی تصویر شفاف انتخاب کنید. حتی اگر محدوده بزرگنمایی از بزرگنمایی نوری فراتر رود، محصول تصاویر را با استفاده از یک پردازش تصویر با افت کمتر بزرگ می کند.
زوم دیجیتالی:
هنگامی که از محدوده بزرگنمایی تصویر شفاف فراتر رفته شود، محصول تصاویر را به بزرگ ترین مقیاس بزرگ می کند. اما، کیفیت تصویر افت خواهد کرد.

نکته

  • در صورتی که می خواهید تصاویر را در داخل محدوده ای که در آن کیفیت تصویر افت نمی کند بزرگ کنید، [تنها زوم نوری] را تعیین کنید.