بازیابی داده های تصویر

اگر فایل های تصویر روی یک کامپیوتر پردازش شده باشند، ممکن است مسائلی در فایل پایگاه داده های تصویر اتفاق بیفتد. در چنین حالاتی، تصاویر روی کارت حافظه روی این محصول پخش نخواهند شد. اگر این مسائل اتفاق افتاد، فایل را با استفاده از [بازیابی داده های تصویر] تعمیر کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [بازیابی داده های تصویر] - شکاف دلخواه کارت حافظه - [ورود].

نکته

  • اگر بسته باتری به شدت تخلیه شده باشد، فایل های پایگاه داده تصویر را نمی توان تعمیر نمود. از یک بسته باتری به طور کافی شارژ شده استفاده کنید.