نمایش نمای زنده

تعیین می کند آیا تصاویر تغییر داده شده با جلوه های جبران نوردهی، توازن سفیدی، [جلوه خلاق]، یا [جلوه تصویر] را روی صفحه نشان دهد یا خیر.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [نمایش نمای زنده] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

جلوه تنظیم روشن:
نمای زنده را در شرایطی نزدیک به آنچه تصویر شما در نتیجه به کار بردن همه تنظیمات شما شبیه به آن به نظر خواهد رسید نمایش می دهد. این تنظیم هنگامی که می خواهید تصاویر را در حین بازبینی نتایج گرفتن تصویر روی صفحه نمای زنده بگیرید مفید است.
جلوه تنظیم خاموش:
نمای زنده را بدون جلوه های جبران نوردهی، توازن سفیدی، [جلوه خلاق]، یا [جلوه تصویر] نمایش می دهد. هنگامی که این تنظیم استفاده شود، شما می توانید کادربندی تصویر را به راحتی بازبینی کنید.
نمای زنده همیشه حتی در حالت [نوردهی دستی] با روشنایی مناسب نمایش داده می شود.
هنگامی که [جلوه تنظیم خاموش] انتخاب شود، علامت نشانه روی صفحه نمای زنده نمایش داده می شود.

راهنمایی

 • هنگامی که از یک فلاش ثالث، نظیر یک فلاش استودیو، استفاده می کنید نمایش نمای زنده ممکن است برای بعضی از تنظیمات سرعت شاتر تیره باشد. هنگامی که [نمایش نمای زنده] بر روی [جلوه تنظیم خاموش] تعیین شود، نمایش نمای زنده به روشنی نمایش داده خواهد شد، به صورتی که بتوانید به آسانی کادربندی را بازبینی کنید.

نکته

 • [نمایش نمای زنده] را نمی توان در حالت های تصویربرداری ذیل بر روی [جلوه تنظیم خاموش] تعیین کرد.
  • [خودکار هوشمند]
  • [فیلم]
  • [حرکت آهسته و سریع]
 • هنگامی که [نمایش نمای زنده] بر روی [جلوه تنظیم خاموش] تعیین شود، روشنایی تصویر گرفته شده همانند روشنایی نمای زنده نمایش داده شده نخواهد بود.
 • حتی در صورتی که [نمایش نمای زنده] بر روی [جلوه تنظیم خاموش] تعیین شود، هنگامی که از شاتر الکتریکی استفاده می کنید، تصاویر به صورتی به نظر خواهند رسید که تنظیمات شما به کار رفته اند.