استفاده کردن از کلید گردان کنترل

  • شما می توانید موارد تنظیم را توسط چرخاندن یا فشار دادن طرف بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید. انتخاب شما هنگامی که مرکز کلید گردان کنترل را فشار می دهید تعیین می شود.
  • عملکردهای DISP (تنظیم نمایش) و ISO (‏‎ISO‎‏) به طرف بالا/راست کلید گردان کنترل اختصاص داده می شوند. به علاوه، شما می توانید عملکردهای انتخاب شده را به طرف چپ/راست/پایین و مرکز کلید گردان کنترل، و به چرخش کلید گردان کنترل اختصاص دهید.
  • در حین پخش، شما می توانید نمایش تصویر بعدی/قبلی را توسط فشار دادن طرف راست/چپ کلید گردان کنترل یا توسط چرخاندن کلید گردان کنترل نمایش دهید.