بهبود رنج دینامیک (DRO)

توسط تقسیم کردن تصویر به نواحی کوچک، محصول تباین نور و سایه بین سوژه و پس زمینه را آنالیز کرده، و یک تصویر با روشنایی و درجه بندی بهینه را ایجاد می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‎HDR/DRO خودکار] - [بهبود رنج دینامیک].
  2. تنظیم دلخواه را با استفاده از طرف های چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

بهبود رنج دینامیک: خودکار:
روشنایی را به طور خودکار تصحیح می کند.
بهبود رنج دینامیک: Lv1‎‏ ― بهبود رنج دینامیک: Lv5‎‏:
درجه بندی یک تصویر ضبط شده برای هر ناحیه تقسیم شده را بهینه می کند. درجه بهینه سازی از Lv1 (ضعیف) تا Lv5 (قوی) را انتخاب کنید.

نکته

  • در موقعیت های ذیل، [بهبود رنج دینامیک] بر روی [خاموش] ثابت می شود:
    • هنگامی که [جلوه تصویر] بر روی مورد دیگری به غیر از [خاموش] تعیین شود
  • هنگامی که [تنظیم ضبط] بر روی [‏‎120p 100M‎‏]، [‏‎100p 100M‎‏]، [‏‎120p 60M‎‏]، یا [‏‎100p 60M‎‏] تعیین شود، یا هنگامی که [سرعت فریم] بر روی [‏‎120fps‎‏]‏/[‏‎100fps‎‏] تعیین می شود، [‏‎HDR/DRO خودکار] به [خاموش] تغییر می کند.
  • هنگام تصویربرداری با [بهبود رنج دینامیک]، تصویر ممکن است دارای نویز شود. توسط بازبینی کردن تصویر ضبط شده، به ویژه هنگامی که جلوه را افزایش می دهید میزان مناسب را انتخاب کنید.