کنترل کردن دوربین با استفاده از یک تلفن هوشمند Android ‏(SSID)

شما می توانید توسط وصل کردن تلفن هوشمند خود به دوربین با استفاده از SSID و رمز عبور، با استفاده از تلفن هوشمند خود این محصول را کنترل کنید.
توسط انتخاب کردن MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند]، مطمئن شوید که [کنترل با تلفن هوشمند] بر روی [روشن] تعیین شده باشد.

 1. MENU - (شبکه) - [تنظ. کنترل با تلفن هوشمند] - [اتصال].
  QR Code روی نمایشگر این محصول نمایش داده می شود.
 2. دکمه (حذف) این محصول را فشار دهید.
  این SSID و رمز عبور محصول روی نمایشگر این محصول نمایش داده می شوند.

 3. PlayMemories Mobile را روی تلفن هوشمند خود راه اندازی کنید.
 4. نام مدل این محصول را انتخاب کنید (DIRECT-xxxx: xxxx).

 5. رمز عبوری که روی این محصول نمایش داده می شود را وارد کنید.

  تلفن هوشمند به محصول وصل می شود.
  • شما اکنون می توانید در حین بازبینی کردن کادربندی تصویر روی صفحه تلفن هوشمند به صورت از راه دور تصاویر را بگیرید.

نکته

 • از آنجا که ارتباطات Bluetooth و ارتباطات Wi-Fi از باند فرکانس یکسان استفاده می کنند، ممکن است تداخل موج رادیویی اتفاق بیفتد. اگر اتصال Wi-Fi شما ناپایدار است، توسط خاموش کردن عملکرد Bluetooth تلفن هوشمند ممکن است بتوان آن را بهبود بخشید. اگر این کار را بکنید، عملکرد پیونددهی اطلاعات مکان قابل دسترس نیست.