شماره فایل

چگونگی اختصاص شماره ها به تصاویر ساکن را انتخاب می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [شماره فایل] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

سری:
محصول شماره هایی تا "9999" را به دنبال هم و بدون بازنشانی کردن به فایل ها اختصاص می دهد.
بازتنظیم :
محصول هنگامی که یک فایل در یک پرونده جدید ضبط می شود شماره ها را بازنشانی کرده و شماره هایی که با "0001" شروع می شوند را به فایل ها اختصاص می دهد.
(هنگامی که پرونده ضبط حاوی یک فایل باشد، شماره ای به اندازه یک واحد بزرگ تر از بزرگ ترین شماره اختصاص داده می شود.)

راهنمایی

  • تنظیم برای [شماره فایل] برای هر دو شکاف 1 و شکاف 2 به کار برده خواهد شد.
  • حتی در صورتی که شما تنظیم [اولویت‌دهی رسانه ضبط] را تغییر دهید، توسط تعیین کردن [شماره فایل] بر روی [سری] شماره های فایل برای هر دو کارت حافظه در هر شکاف به صورت پشت سر هم خواهند بود.