تنظیم تاریخ/زمان

هنگامی که این محصول را برای اولین بار روشن می کنید یا هنگامی که باتری پشتیبان قابل شارژ داخلی به طور کامل تخلیه شده است، صفحه تنظیم ساعت به طور خودکار نمایش داده می شود. هنگام تعیین کردن تاریخ و زمان بعد از اولین بار این فهرست انتخاب را انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیم تاریخ/زمان] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

صرفه جوئی در نور روز:
صرفه جوئی در نور روز [روشن]/[خاموش] را انتخاب می کند.

تاریخ/زمان:
تاریخ و زمان را تعیین می کند.

فرمت تاریخ:
فرمت نمایش تاریخ و زمان را انتخاب می کند.

راهنمایی

  • برای شارژ باتری پشتیبان قابل شارژ داخلی، یک بسته باتری شارژ شده را جای گذاری نموده، و محصول را برای 24 ساعت یا بیشتر به صورت خاموش باقی بگذارید.
  • اگر ساعت هر بار که باتری شارژ می شود بازنشانی می شود، باتری پشتیبان قابل شارژ داخلی ممکن است فرسوده شده باشد. با سرویس خدمات خود مشورت کنید.