تنظیم نام فایل

شما می توانید سه کاراکتر اول نام فایل را برای تصاویری که می گیرید معین کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیم نام فایل].
  2. محل وارد کردن نام فایل را برای نمایش یک صفحه کلید روی صفحه انتخاب نموده، و سپس سه کاراکتر انتخاب خود را وارد کنید.
    • تنظیم برای [تنظیم نام فایل] برای هر دو شکاف 1 و شکاف 2 به کار برده خواهد شد.

نکته

  • فقط حروف بزرگ، اعداد، و زیرخط را می توان وارد نمود. اما، نمی توان از یک زیرخط به عنوان اولین کاراکتر استفاده نمود.
  • سه کاراکتر نام فایل که با استفاده از [تنظیم نام فایل] اختصاص می دهید فقط برای تصاویری که بعد از تغییر دادن تنظیم می گیرید اِعمال خواهند شد.