بزرگ. فوکوس اولیه (فیلم)

مقیاس اولیه بزرگ نمایی را برای [بزرگ کننده فوکوس] در حالت تصویربرداری فیلم تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [بزرگ. فوکوس اولیه] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎x1.0‎‏:
تصویر را با بزرگ نمایی یکسان با صفحه تصویربرداری نمایش می دهد.
‏‎x4.0‎‏:
یک تصویر 4.0 بار بزرگ شده را نمایش می دهد.