طبقه بندی DRO‎‏

شما می توانید تعداد کل سه تصویر، هر کدام در یک درجه متفاوت از مقدار بهینه ساز محدوده دینامیک را ضبط کنید.

  1. (طبقه بندی) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
    • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.
  2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات محدوده] - [نوع طبقه بندی] - [طبقه بندی DRO‎‏] - حالت دلخواه.
    • صفحه تنظیم برای [نوع طبقه بندی] را می توان توسط فشار دادن دکمه Fn نمایش داد.
  3. تمرکز را تنظیم نموده و تصویر را بگیرید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

طبقه بندی Lo :DRO‎‏:
یک سری از سه تصویر با تغییرات کم در مقدار بهینه ساز محدوده دینامیک (Lv 1،‏ Lv 2، و Lv 3) را ضبط می کند.
طبقه بندی Hi :DRO‎‏:
یک سری از سه تصویر با تغییرات زیاد در مقدار بهینه ساز محدوده دینامیک (Lv 1،‏ Lv 3، و Lv 5) را ضبط می کند.

نکته

  • آخرین تصویر گرفته شده روی مرور خودکار نشان داده می شود.