استفاده کردن از یک فلاش با یک سیم پایانه همزمانی

 1. پوشش پایانه (همزمانی فلاش) (A) را باز کرده، و سیم را وصل کنید.

راهنمایی

 • اگر صفحه برای بازبینی کادربندی بیش از حد تاریک است، [نمایش نمای زنده] را برای آسان کردن بازبینی کادربندی هنگام تصویربرداری با یک فلاش بر روی [جلوه تنظیم خاموش] تعیین کنید.
 • فلاش هایی که یک پایانه همزمانی با قطبیت معکوس دارند را می توان با این محصول استفاده کرد.

نکته

 • حالت نوردهی را بر روی نوردهی دستی تعیین کنید (به غیر از ISO AUTO برای حساسیت ISO توصیه می شود)، و سرعت شاتر را بر روی مقدار آهسته تر از بین مقادیر ذیل یا آهسته تر تعیین کنید:
  • 1/200 ثانیه
  • سرعت شاتر توصیه شده توسط فلاش.
 • از فلاش هایی با ولتاژ همزمانی 400 ولت یا کمتر استفاده کنید.
 • هنگامی که سیم همزمانی را به پایانه (همزمانی فلاش) وصل می کنید فلاش وصل شده به سیم همزمانی را خاموش کنید. در غیر این صورت، ممکن است فلاش هنگامی که سیم همزمانی وصل می شود نور منتشر کند.
 • درجه نیروی فلاش بر روی نیروی کامل تعیین می شود. [جبران فلاش] را نمی توان تعیین کرد.
 • عملکرد توازن سفیدی خودکار توصیه نمی شود. از عملکرد توازن سفیدی سفارشی برای به دست آوردن یک توازن سفیدی دقیق تر استفاده کنید.
 • هنگامی که یک فلاش به پایانه (همزمانی فلاش) وصل شود، نشانگر فلاش نمایش داده نخواهد شد.
 • هنگامی که [نوع شاتر] بر روی [شاتر الکترونیکی] تعیین شود، نمی توان از فلاش استفاده کرد.