تنظیمات TC/UB‎‏

اطلاعات کُد زمانی (TC) و بیت کاربر (UB) را می توان به صورت داده ضمیمه فیلم ها ضبط نمود.

 1. MENU ‏- (تنظیم) ‏- [تنظیمات TC/UB‎‏] ‏- مقدار تنظیمی که می خواهید تغییر دهید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تنظیم نمایش TC/UB‎‏:
نمایش را برای شمارشگر، کُد زمانی، و بیت کاربر تعیین می کند.
‏‎TC Preset‎‏:
کُد زمانی را تعیین می کند.
‏‎UB Preset‎‏:
بیت کاربر را تعیین می کند.
‏‎TC Format‎‏:
روش ضبط کردن برای کُد زمانی را تعیین می کند. (فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی NTSC تعیین شود.)
‏‎TC Run‎‏:
فرمت شمارش برای کُد زمانی را تعیین می کند.
‏‎TC Make‎‏:
فرمت ضبط کردن برای کُد زمانی روی واسطه ضبط را تعیین می کند.
‏‎UB Time Rec‎‏:
تعیین می کند آیا زمان را به صورت یک بیت کاربر ضبط کند یا خیر.

چگونگی تعیین کردن کُد زمانی (‏‎TC Preset‎‏)

 1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات TC/UB‎‏] - [‏‎TC Preset‎‏].
 2. کلید گردان کنترل را چرخانده و اولین دو رقم را انتخاب کنید.
  • کُد زمانی را می توان بین محدوده ذیل تعیین کرد.
   هنگامی که [60i] انتخاب شود: 00:00:00:00 تا 23:59:59:29

   *هنگامی که [24p] انتخاب شود، شما می توانید آخرین دو رقم کُد زمانی را در مضرب های چهار از 0 تا 23 فریم انتخاب کنید.
   هنگامی که [50i] انتخاب شود: 00:00:00:00 تا 23:59:59:24

 3. رقم های دیگر را با دنبال کردن همان دستورالعمل مرحله 2 تعیین نموده، سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

چگونگی بازنشانی کردن کُد زمانی

 1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات TC/UB‎‏] - [‏‎TC Preset‎‏].
 2. دکمه (حذف) را برای بازنشانی کردن کُد زمانی (00:00:00:00) فشار دهید.

شما می توانید کُد زمانی (00:00:00:00) را با استفاده از کنترل از راه دور RMT-VP1K (فروش جداگانه) نیز بازنشانی کنید.

چگونگی تعیین کردن بیت کاربر (‏‎UB Preset‎‏)

 1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات TC/UB‎‏] - [‏‎UB Preset‎‏].
 2. کلید گردان کنترل را چرخانده و اولین دو رقم را انتخاب کنید.
 3. رقم های دیگر را با دنبال کردن همان دستورالعمل مرحله 2 تعیین نموده، سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

چگونگی بازنشانی کردن بیت کاربر

 1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات TC/UB‎‏] - [‏‎UB Preset‎‏].
 2. دکمه (حذف) را برای بازنشانی کردن بیت کاربر (00 00 00 00) فشار دهید.

چگونگی انتخاب کردن روش ضبط کردن برای کُد زمانی (‏‎TC Format‎‏ *1)

 1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات TC/UB‎‏] - [‏‎TC Format‎‏].

‏‎DF‎‏:
کُد زمانی را در فرمت جا انداختن فریم*2 ضبط می کند.
‏‎NDF‎‏:
کُد زمانی را در فرمت بدون جا انداختن فریم ضبط می کند.

*1فقط هنگامی که [انتخابگر NTSC/PAL‎‏] بر روی NTSC تعیین می شود.

*2کُد زمانی بر اساس 30 فریم بر ثانیه است. اما، یک اختلاف بین زمان واقعی و کُد زمانی در حین دوره های طولانی از ضبط اتفاق خواهد افتاد زیرا فرکانس فریم سیگنال تصویر NTSC حدود 29.97 فریم بر ثانیه است. جا انداختن فریم این اختلاف را برای برابر کردن کُد زمانی و زمان واقعی تصحیح می کند. در جا انداختن فریم، شماره های اولین 2 فریم در هر دقیقه به جز برای هر دهمین دقیقه حذف می شوند.کُد زمانی فاقد این تصحیح، بدون جا انداختن فریم نامیده می شود.

 • هنگام ضبط کردن در 4K/24p یا 1080‎/24p تنظیم بر روی [‏‎NDF‎‏] ثابت می شود.

چگونگی انتخاب کردن فرمت شمارش برای کُد زمانی (‏‎TC Run‎‏)

 1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات TC/UB‎‏] - [‏‎TC Run‎‏].

‏‎Rec Run‎‏:
حالت گام برداری برای کُد زمانی را به صورتی تعیین می کند که فقط در حین ضبط پیش برود. کُد زمانی به صورت پشت سر هم از آخرین کُد زمانی ضبط قبلی ضبط می شود.
‏‎Free Run‎‏:
حالت گام برداری برای کُد زمانی را به صورتی تعیین می کند که در هر زمان، صرفنظر از عمل دوربین به پیش برود.

 • کُد زمانی ممکن است در موقعیت های ذیل حتی هنگامی که کُد زمانی در حالت [‏‎Rec Run‎‏] به پیش می رود به صورت پشت سر هم ضبط نشود.
  • هنگامی که فرمت ضبط کردن تغییر داده شود.
  • هنگامی که واسطه ضبط کردن برداشته شود.

چگونگی انتخاب کردن نحوه ضبط شدن کُد زمانی (‏‎TC Make‎‏)

 1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات TC/UB‎‏] - [‏‎TC Make‎‏].
‏‎Preset‎‏:
کُد زمانی جدیداً تعیین شده را روی واسطه ضبط ضبط می کند.
‏‎Regenerate‎‏:
آخرین کُد زمانی برای ضبط قبلی را از واسطه ضبط خوانده و کُد زمانی جدید را به صورت پشت سر هم از آخرین کُد زمانی ضبط می کند. هنگامی که [حالت ضبط] در زیر [تنظیمات رسانه ضبط] بر روی [ضبط همزمان ()‎‏] یا [ضبط همزمان (/)‎‏] تعیین شود، کُد زمانی از کارت حافظه موجود در شکاف 1 خوانده می شود. هنگامی که [حالت ضبط] بر روی [استاندارد]، [ضبط همزمان ()‎‏]، [مرتب‎(RAW/JPEG)‎‏]، [مرتب‎(JPEG/RAW)‎‏] یا [مرتب(/)‎‏] تعیین شود، کُد زمانی از کارت حافظه ای که فیلم ها بر روی آن ضبط خواهند شد خوانده می شود. کُد زمانی در حالت [‏‎Rec Run‎‏] صرف نظر از تنظیم [‏‎TC Run‎‏] به پیش می رود.