تنظیمات محدوده

شما می توانید نوع طبقه بندی یا تایمر خودکار در حالت تصویربرداری طبقه بندی، و ترتیب تصویربرداری برای طبقه بندی نوردهی یا طبقه بندی توازن سفیدی را تعیین کنید.

  1. (طبقه بندی) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
    • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.
  2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات محدوده] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

نوع طبقه بندی:
نوع تصویربرداری طبقه بندی را تعیین می کند.
(طبقه بندی پیوسته/طبقه بندی تکی/محدو تواز سفید/طبقه بندی DRO‎‏)
تایمر خودکار حین طبقه بن.:
تعیین می کند آیا از تایمر خودکار در حین تصویربرداری طبقه بندی استفاده کند. همچنین در صورت استفاده کردن از تایمر خودکار، تعداد ثانیه ها تا زمانی که شاتر آزاد شود تعیین می کند.
(‏‎OFF‎‏/‏‎2 ثانیه/‏‎5 ثانیه/‏‎10 ثانیه)
ترتیب محدوده:
ترتیب تصویربرداری برای طبقه بندی نوردهی و طبقه بندی توازن سفیدی را تعیین می کند.
(‏‎0→-→+‎‏/‏‎-→0→+‎‏)