تنظیمات علامت گذار (فیلم)

نشانگرهایی که در حین گرفتن فیلم ها نمایش داده می شوند را تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیمات علامت گذار] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

وسط:
تعیین می کند آیا نشانگر مرکزی در مرکز صفحه تصویربرداری را نمایش دهد یا خیر.
[خاموش]/[روشن]
منظره:
نمایش نشانگر ابعاد را تعیین می کند.
[خاموش]/[‏‎4:3‎‏]/[‏‎13:9‎‏]/[‏‎14:9‎‏]/[‏‎15:9‎‏]/[‏‎1.66:1‎‏]/[‏‎1.85:1‎‏]/[‏‎2.35:1‎‏]
منطقه ایمن:
نمایش منطقه اطمینان را تعیین می کند. این محدوده استانداردی می شود که می تواند توسط یک تلویزیون خانگی عادی دریافت شود.
[خاموش]/[‏‎80%‎‏]/[‏‎90%‎‏]
صحنه راهنما:
تعیین می کند آیا چهارچوب راهنما را نمایش دهد یا خیر. شما می توانید بازبینی کنید آیا سوژه تراز یا عمود بر زمین است.
[خاموش]/[روشن]

راهنمایی

  • شما می توانید چندین نشانگر را به طور هم زمان نمایش دهید.
  • برای ایجاد یک کادربندی متوازن سوژه را روی نقطه تقاطع [صحنه راهنما] قرار دهید.