در باره مقیاس بزرگنمایی

مقیاس بزرگنمایی که در ترکیب با بزرگنمایی لنز استفاده می شود مطابق با اندازه تصویر انتخاب شده تغییر می کند.

هنگامی که [نسبت ابعاد] برابر [3:2] است

تنظیمات زوم اندازه تصویر JPEG‎‏ فریم کامل/APS-C مقیاس بزرگنمایی
تنها زوم نوری (شامل بزرگنمایی هوشمند) L - -
M فریم کامل در حدود ×1.5
APS-C در حدود ×1.3
S فریم کامل در حدود ×2
APS-C در حدود ×2
زوم تصویر شفاف L فریم کامل در حدود ×2
APS-C در حدود ×2
M فریم کامل در حدود ×3
APS-C در حدود ×2.6
S فریم کامل در حدود ×4
APS-C در حدود ×4
زوم دیجیتالی L فریم کامل در حدود ×4
APS-C در حدود ×4
M فریم کامل در حدود ×6.1
APS-C در حدود ×5.2
S فریم کامل در حدود ×8
APS-C در حدود ×8