بازتنظیم تنظیمات شبکه

همه تنظیمات شبکه را به تنظیمات پیش فرض بازنشانی می کند.

  1. MENU - (شبکه) - [بازتنظیم تنظیمات شبکه] - [ورود].