وصل کردن/برداشتن یک لنز

دوربین را قبل از وصل کردن یا برداشتن لنز خاموش کنید.

 1. درپوش بدنه (A) را از دوربین و درپوش پشت لنز (B) را از پشت لنز بردارید.

  • توصیه می شود هنگامی که تصویربرداری را انجام داده اید درپوش جلویی لنز را وصل کنید.
 2. توسط همراستا کردن دو علامت شاخص سفید رنگ (شاخص های نصب) روی لنز و دوربین لنز را نصب کنید.

  • دوربین را با پایه لنز رو به طرف پایین نگه دارید تا از وارد شدن غبار و ذره به دوربین جلوگیری شود.
 3. در حالی که لنز را به آرامی به طرف دوربین فشار می دهید، لنز را به آهستگی در جهت فلش بچرخانید تا در موقعیت قفل شده کلیک کند.

  • مطمئن شوید که لنز را هنگام وصل کردن آن صاف نگه داشته اید.

برای برداشتن لنز

به فشار دادن دکمه آزاد سازی لنز (A) ادامه داده و لنز را در جهت فلش بچرخانید تا متوقف شود.

بعد از برداشتن لنز، درپوش بدنه را به دوربین وصل نموده و درپوش لنز را به جلو و عقب لنز وصل کنید تا مانع از ورود غبار و ذره به دوربین و لنز شوید.

نکته

 • هنگام وصل کردن/برداشتن لنز، به سرعت و در یک مکان عاری از غبار کار کنید.
 • دکمه آزادسازی لنز را هنگام وصل کردن یک لنز فشار ندهید.
 • هنگام وصل کردن لنز از زور استفاده نکنید.
 • یک آداپتور نصب (فروش جداگانه) برای استفاده از یک لنز پایه A (فروش جداگانه) مورد نیاز است. هنگام استفاده کردن از آداپتور نصب، به دفترچه راهنمای عملکرد ضمیمه آداپتور نصب رجوع کنید.
 • اگر می خواهید تصاویر با فریم کامل را بگیرید، از یک لنز سازگار با اندازه فریم کامل استفاده کنید.
 • هنگامی که از یک لنز دارای یک سرپیچ سه پایه استفاده می کنید، یک سه پایه را به سرپیچ سه پایه لنز وصل کنید تا به متوازن کردن وزن لنز کمک کنید.
 • هنگام حمل کردن دوربین با یک لنز وصل شده، به طور محکم هر دوی دوربین و لنز را نگه دارید.
 • قسمتی از لنز که برای تنظیم بزرگنمایی یا تمرکز باز شده است را نگه ندارید.