عمل. تصویر. با فاصله

شما می توانید یک سری از تصاویر ساکن را با فاصله زمانی تصویربرداری و تعداد تصویر گرفتن هایی که از پیش تعیین کرده اید (تصویربرداری با فاصله زمانی) به طور خودکار تصویربرداری کنید. شما سپس می توانید با استفاده از نرم افزار کامپیوتری ‎Imaging Edge (Viewer)‎ فیلمی را از تصاویر ساکن تولید شده توسط تصویربرداری با فاصله زمانی ایجاد کنید. شما نمی توانید فیلمی را از تصاویر ساکن روی دوربین ایجاد کنید.
این عملکرد را هنگامی می توان استفاده نمود که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) از نسخه 6.00 یا جدیدتر است.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [عمل. تصویر. با فاصله] - [تصویربرداری با فاصله] - [روشن].
 2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [عمل. تصویر. با فاصله] - موردی که می خواهید تعیین کنید و تنظیم دلخواه را انتخاب کنید.
 3. دکمه شاتر را فشار دهید.

  هنگامی که زمان تعیین شده برای [زمان آغاز تصویربرد.] سپری شود، تصویربرداری شروع خواهد شد.

  • هنگامی که تعداد تصویر گرفتن های تعیین شده برای [تعداد تصاویر] کامل شود، دوربین به صفحه آماده باش برای تصویربرداری با فاصله زمانی باز خواهد گشت.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تصویربرداری با فاصله:
تعیین می کند آیا تصویربرداری با فاصله زمانی را انجام دهد. ([روشن]/[خاموش])
زمان آغاز تصویربرد.:
زمان از هنگامی که دکمه شاتر را فشار می دهید تا هنگامی که تصویربرداری با فاصله زمانی شروع می شود را تعیین می کند. (1 ثانیه تا 99 دقیقه و 59 ثانیه)
فاصله زمانی تصویر.:
فاصله زمانی تصویربرداری (زمان از هنگامی که نوردهی شروع می شود تا هنگامی که نوردهی برای تصویر گرفتن بعدی شروع می شود) را تعیین می کند. (1 ثانیه تا ‎60‎ ثانیه)
تعداد تصاویر:
تعداد تصویر گرفتن ها برای تصویربرداری با فاصله زمانی را تعیین می کند. (1 تصویر گرفتن تا 9999 تصویر گرفتن)
حساسیت ردیابی AE:
حساسیت ردیابی نوردهی خودکار در برابر تغییر در روشنایی در حین تصویربرداری با فاصله زمانی را تعیین می کند. اگر [کم] را انتخاب کنید، تغییرات نوردهی در حین تصویربرداری با فاصله زمانی هموارتر خواهد شد. ([زیاد]/[متوسط]/[کم])
نوع شاتر در با فاصله:
نوع شاتر در حین تصویربرداری با فاصله زمانی را تعیین می کند. ([شاتر مکانیکی]/[شاتر الکترونیکی])
اولویت فاصله زمانی:
تعیین می کند آیا هنگامی که حالت نوردهی [خودکار برنامه] یا [اولویت دیافراگم] است و سرعت شاتر طولانی تر از زمان تعیین شده برای [فاصله زمانی تصویر.] می شود به تصویربرداری با فاصله زمانی اولویت دهد یا خیر. ([روشن]/[خاموش])

راهنمایی

 • اگر دکمه شاتر را در حین تصویربرداری با فاصله زمانی فشار دهید، تصویربرداری با فاصله زمانی پایان خواهد گرفت و دوربین به صفحه آماده باش برای تصویربرداری با فاصله زمانی باز خواهد گشت.
 • برای بازگشتن به حالت تصویربرداری عادی، MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [عمل. تصویر. با فاصله] - [تصویربرداری با فاصله] - [خاموش] را انتخاب کنید.
 • اگر در لحظه ای که تصویربرداری شروع می شود کلیدی را فشار دهید که یکی از عملکردهای ذیل به آن اختصاص داده شده باشد، عملکرد در حین تصویربرداری با فاصله زمانی حتی بدون آن که دکمه را پایین نگه دارید فعال باقی خواهد ماند.
  • [گرفتن قفل AE‎‏]
  • [گرفتن قفAE‎‏]
  • [نگهداشتن کنترل AF/MF‎‏]
  • [ثبت ناحیه AF حین گرفتن]
  • [گرفتن قفل AWB‎‏]
  • [کلید چرخان من1 در گرفتن] تا [کلید چرخان من3 در گرفتن]
 • تصاویر ساکن گرفته شده با تصویربرداری با فاصله زمانی به صورت یک گروه روی صفحه پخش نمایش داده می شوند.
 • تصاویر ساکن گرفته شده با تصویربرداری با فاصله زمانی را می توان به صورت پیوسته روی دوربین پخش نمود. اگر می خواهید فیلمی را با استفاده از تصاویر ساکن ایجاد کنید، می توانید نتیجه را پیش نمایش دهید.

نکته

 • شما ممکن است بسته به میزان باقیمانده باتری و مقدار ظرفیت آزاد روی رسانه ضبط، قادر به ضبط تعداد تعیین شده از تصاویر نباشید. نیرو را در حین تصویربرداری از طریق USB تأمین کنید، و از یک کارت حافظه با ظرفیت کافی استفاده کنید.
 • در حین تصویربرداری با فاصله زمانی (شامل زمان بین فشار دادن دکمه شاتر و شروع تصویربرداری)، شما نمی توانید عملیات MENU را انجام دهید، اما می توانید عملیات کلید چرخان را انجام دهید. شما می توانید عملیات MENU را تا زمانی که دکمه شاتر را فشار می دهید انجام دهید.
 • در حین تصویربرداری با فاصله زمانی، پیش نمایش خودکار نمایش داده نمی شود.