قفل قطعات عملکرد

شما می توانید تعیین کنید آیا انتخابگر چندگانه، کلیدهای چرخان، و کلید گردان را می توان توسط فشار دادن و پایین نگه داشتن دکمه Fn (عملکرد) قفل کرد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [قفل قطعات عملکرد] - تنظیم دلخواه.
    • برای قفل کردن اجزای عمل کننده، دکمه Fn (عملکرد) را پایین نگه دارید تا پیغام "قفل شده." روی نمایشگر پدیدار شود.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خاموش:
حتی اگر دکمه Fn (عملکرد) را فشار داده و پایین نگه دارید، انتخابگر چندگانه، کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، یا کلید گردان کنترل را قفل نمی کند.
تنها انتخابگر چندگانه:
انتخابگر چندگانه را قفل می کند.
کلید چرخان + کلید گردان:
کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، و کلید گردان کنترل را قفل می کند.
همه:
انتخابگر چندگانه، کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، و کلید گردان کنترل را قفل می کند.

راهنمایی

  • شما می توانید قفل را توسط پایین نگه داشتن دکمه Fn (عملکرد) دوباره آزاد کنید.

نکته

  • اگر [عملکرد ثبت ناحیه AF‎‏] را بر روی [روشن] تعیین کنید، [قفل قطعات عملکرد] بر روی [خاموش] ثابت خواهد شد.