تنظیمات HDMI‎‏: خروجی 24p/60p‎‏ (فیلم) (فقط برای مدل های سازگار با ‎1080 60i‎)

هنگامی که [تنظیم ضبط] بر روی [‏‎24p 50M‎‏]، [‏‎24p 60M‎‏] یا [‏‎24p 100M‎‏] تعیین شده است، می توانید 1080/24p یا 1080/60p را به عنوان فرمت خروجی HDMI تعیین کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [وضوح HDMI‎‏] - [‏‎1080p‎‏] یا [‏‎2160p/1080p‎‏].
  2. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏]- [خروجی 24p/60p‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎60p‎‏:
فیلم ها به صورت 60p خارج می شوند.
‏‎24p‎‏:
فیلم ها به صورت 24p خارج می شوند.

نکته

  • مراحل 1 و 2 را می توان به هر ترتیبی تعیین کرد.