تنظیم اوج

عملکرد اوج، که پیرامون ناحیه های در تمرکز را در حین تصویربرداری با تمرکز دستی یا تمرکز دستی مستقیم افزایش می دهد را تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم اوج] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

نمایش اوج:
تعیین می کند آیا اوج را نمایش دهد.
درجه اوج:
درجه افزایش ناحیه های در تمرکز را تعیین می کند.
رنگ اوج:
رنگ استفاده شده برای افزایش ناحیه های در تمرکز را تعیین می کند.

نکته

  • از آنجا که محصول نواحی واضح را به عنوان نواحی در تمرکز تشخیص می دهد، جلوه اوج بسته به سوژه و لنز تفاوت می کند.
  • پیرامون محدوده های در تمرکز روی وسیله های وصل شده از طریق HDMI افزایش داده نمی شود.