‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس (تصویر ساکن)

شما می توانید با استفاده از تمرکز خودکار توسط بزرگ نمایی کردن ناحیه ای که می خواهید بر روی آن تمرکز کنید به صورت دقیق تر روی سوژه تمرکز کنید. در حین آن که تصویر بزرگ شده نمایش داده می شود، شما می توانید روی ناحیه کوچک تری از نقطه انعطاف پذیر تمرکز کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس] - [روشن].
 2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [بزرگ کننده فوکوس].
 3. تصویر را توسط فشار دادن مرکز انتخابگر چندگانه بزرگ کرده، و سپس موقعیت را توسط فشار دادن بالا/پایین/چپ/راست انتخابگر چندگانه تنظیم کنید.
  • هر بار که مرکز را فشار می دهید مقیاس بزرگنمایی تغییر می کند.
 4. دکمه شاتر را برای تمرکز کردن تا نیمه به پایین فشار دهید.
  • در نقطه در مرکز صفحه تمرکز به دست خواهد آمد.
 5. دکمه شاتر را برای تصویربرداری به طور کامل به پایین فشار دهید.
  • دوربین بعد از تصویربرداری از نمایش بزرگ شده خارج می شود.

راهنمایی

 • استفاده از یک سه پایه برای مشخص کردن دقیق مکانی که می خواهید بزرگ نمایی کنید توصیه می شود.
 • شما می توانید نتیجه تمرکز خودکار را توسط بزرگ نمایی کردن تصویر نمایش داده شده بازبینی کنید. اگر می خواهید موقعیت تمرکز را تنظیم دوباره کنید، ناحیه تمرکز روی صفحه بزرگ نمایی شده را تنظیم نموده و سپس دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید.

نکته

 • اگر ناحیه ای را در لبه صفحه بزرگ کنید، دوربین ممکن است قادر به تمرکز کردن نباشد.
 • نوردهی و توازن سفیدی را نمی توان در حالی که تصویر نمایش داده شده بزرگ نمایی می شود تنظیم نمود.
 • [‏‎‏‏AF در بزرگ. فوکوس] در وضعیت های ذیل قابل دسترس نیست:
  • در حین تصویربرداری فیلم
  • هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [‏‎AF پیوسته] تعیین شود.
  • هنگام استفاده کردن از یک آداپتور نصب (فروش جداگانه).
 • در حالی که تصویر نمایش داده شده بزرگ نمایی می شود، عملکردهای ذیل غیرقابل دسترس می باشند:
  • [‏‎AF چشم]
  • [‏‎Eye-Start AF‎‏]
  • [پیشAF‎‏]
  • [اولویت چهره/چشم درAF‎‏]