حذف کردن یک تصویر نمایش داده شده

شما می توانید یک تصویر نمایش داده شده را حذف کنید. یک بار که یک تصویر را حذف می کنید، نمی توانید آن را بازیابی کنید. تصویری که حذف می شود را از پیش تأیید کنید.

  1. تصویری که می خواهید حذف کنید را نمایش دهید.
  2. دکمه (حذف) را فشار دهید.
  3. [حذف] را با استفاده از کلید گردان کنترل انتخاب کنید.

نکته

  • تصاویر محافظت شده را نمی توان حذف کرد.