Remote Camera Tool

Remote Camera Tool نرم افزاری برای تصویربرداری از راه دور کامپیوتر شخصی با استفاده از یک LAN باسیم است. شما می توانید تنظیمات دوربین را تغییر داده و توسط وصل کردن دوربین به یک کامپیوتر یا هاب جابجا کننده با استفاده از یک کابل LAN تصاویر را بگیرید.

  1. MENU - (شبکه) - [‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏] - [‏‎PC راه دور(LAN سیم.)‎‏] - [روشن].
  2. دوربین و کامپیوتر را با استفاده از یک کابل LAN به یکدیگر وصل کنید.
  3. تنظیمات موردنیاز LAN را پیکربندی کنید.
  4. برای انجام تصویربرداری از راه دور Remote Camera Tool را روی کامپیوتر راه اندازی کنید.

برای جزئیات در مورد چگونگی نصب و استفاده از Remote Camera Tool، به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنید:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php