روشنایی نمایشگر

روشنایی صفحه را تنظیم می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [روشنایی نمایشگر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

دستی:
روشنایی را در داخل محدوده 2– تا 2+ تنظیم می کند.
هوای آفتابی:
روشنایی را به صورت مناسب برای تصویربرداری در فضاهای بیرون تعیین می کند.

نکته

  • تنظیم [هوای آفتابی] برای تصویربرداری در فضاهای سربسته بیش از حد روشن است. برای تصویربرداری در فضای سربسته [روشنایی نمایشگر] را بر روی [دستی] تعیین کنید.