تنظیم اولویت در AWB‎‏

انتخاب می کند هنگام تصویربرداری تحت شرایط نورپردازی نظیر نور لامپ رشته ای هنگامی که [توازن سفیدی] بر روی [خودکار] تعیین شده است به کدام طیف اولویت دهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم اولویت در AWB‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

استاندارد:
با توازن سفیدی خودکار استاندارد تصویر می گیرد. دوربین به طور خودکار طیف های رنگ را تنظیم می کند.
محیط:
به طیف رنگ منبع نور اولویت می دهد. این هنگامی که می خواهید یک فضای گرم تولید کنید مناسب است.
سفید:
به یک بازسازی رنگ سفید هنگامی که دمای رنگ منبع نور کم است اولویت می دهد.