بزرگ. ابتدا. بزرگنمائی

مقیاس اولیه بزرگنمایی را هنگام پخش کردن تصاویر بزرگ شده تعیین می کند.

  1. MENU- (پخش) - [بزرگ. ابتدا. بزرگنمائی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

بزرگنمائی استاندارد:
یک تصویر را با بزرگ نمایی استاندارد نمایش می دهد.
بزرگنمائی قبلی:
یک تصویر را با بزرگ نمایی قبلی نمایش می دهد. بزرگ نمایی قبلی حتی بعد از خارج شدن از حالت بزرگنمایی پخش حفظ می شود.