نمایش علامت گذار (فیلم)

تعیین می کند آیا نشانگرهای تعیین شده با استفاده از [تنظیمات علامت گذار] را در حین تصویربرداری فیلم ها روی نمایشگر یا نمایاب نمایش دهد یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [نمایش علامت گذار] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
نشانگرها نمایش داده می شوند. نشانگرها ضبط نمی شوند.
خاموش:
هیچ نشانگری نمایش داده نمی شود.

نکته

  • هنگامی که کلید چرخان حالت بر روی (فیلم) یا تعیین شود، یا هنگام تصویربرداری فیلم ها، نشانگرها نمایش داده می شوند.
  • شما نمی توانید علامت های نشان گذار را هنگام استفاده کردن از [بزرگ کننده فوکوس] نمایش دهید.
  • نشانگرها روی نمایشگر یا نمایاب نمایش داده می شوند. (شما نمی توانید از نشانگرها خروجی بگیرید.)