اندازه تصویر JPEG‎‏ (تصویر ساکن)

هرچه اندازه تصویر بزرگ تر باشد، هنگامی که تصویر روی کاغذ فرمت بزرگ چاپ می شود جزئیات بیشتری بازسازی خواهند شد. هر چه اندازه تصویر کوچک تر باشد، تصاویر بیشتری را می توان ضبط نمود.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [اندازه تصویر JPEG‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 3:2 تعیین شود
L: 24M ‎6000×4000‎ پیکسل
M: 10M ‎3936×2624‎ پیکسل
S: 6.0M ‎3008×2000‎ پیکسل

هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 16:9 تعیین شود
L: 20M ‎6000×3376‎ پیکسل
M: 8.7M ‎3936×2216‎ پیکسل
S: 5.1M ‎3008×1688‎ پیکسل

هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 1:1 تعیین شود
L: 16M ‎4000×4000 پیکسل
M: 6.9M ‎2624×2624 پیکسل
S: 4.0M ‎2000×2000 پیکسل

هنگام ضبط کردن در اندازه معادل APS-C

هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 3:2 تعیین شود
L: 10M ‎3936×2624‎ پیکسل
M: 6.0M ‎3008×2000‎ پیکسل
S: 2.6M ‎1968×1312‎ پیکسل

هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 16:9 تعیین شود
L: 8.7M ‎3936×2216‎ پیکسل
M: 5.1M ‎3008×1688‎ پیکسل
S: 2.2M ‎1968×1112‎ پیکسل

هنگامی که [نسبت ابعاد] بر روی 1:1 تعیین شود
L: 6.9M ‎2624×2624 پیکسل
M: 4.0M ‎2000×2000 پیکسل
S: 1.7M ‎1312×1312 پیکسل

نکته

  • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎RAW‎‏] یا [‏‎RAW و JPEG‎‏] تعیین شود، اندازه تصویر برای تصاویر RAW متناظر با "L" است.