محافظت کردن از تصاویر (محافظت)

تصاویر ضبط شده را در برابر پاک شدن ناخواسته محافظت می کند. علامت روی تصاویر محافظت شده نمایش داده می شود.

  1. MENU - (پخش) - [محافظت] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تصاویر چندگانه:

محافظت را برای چندین تصویر انتخاب شده به کار می برد.

(1) تصویری که قرار است محافظت شود را انتخاب نموده، سپس مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید. علامت در کادر تأیید نمایش داده می شود. برای لغو کردن انتخاب، مرکز را برای برداشتن علامت دوباره فشار دهید.

(2) برای محافظت کردن سایر تصاویر، مرحله (1) را تکرار کنید.

(3) MENU - [تایید].

همه در این فولدر:
همه تصاویر در پرونده انتخاب شده را محافظت می کند.
همه با این تاریخ:
همه تصاویر روی تاریخ انتخاب شده را محافظت می کند.
لغو همه در این فولدر:
محافظت همه تصاویر در پرونده انتخاب شده را لغو می کند.
لغو همه با این تاریخ:
محافظت همه تصاویر گرفته شده روی تاریخ انتخاب شده را لغو می کند.
تمام تصاویر در این گروه:
همه تصاویر در گروه انتخاب شده را محافظت می کند.
لغو تمام تصاویر در این گروه:
محافظت همه تصاویر در گروه انتخاب شده را لغو می کند.

راهنمایی

  • اگر [محافظت] را به کلید مورد انتخاب خود با استفاده از MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] اختصاص دهید، می توانید به سادگی توسط فشار دادن کلید تصاویر را محافظت کرده یا محافظت را لغو کنید.عملکرد [محافظت] در تنظیمات پیش فرض به دکمه C3 اختصاص داده می شود.
  • اگر یک گروه را در [تصاویر چندگانه] انتخاب کنید، همه تصاویر در گروه محافظت خواهند شد. برای انتخاب و محافظت تصاویر ویژه داخل گروه، [تصاویر چندگانه] را در حین نمایش دادن تصاویر داخل گروه اجرا کنید.

نکته

  • موارد فهرست انتخاب که می توان انتخاب نمود بر طبق تنظیم [وضعیت مشاهده] و محتوای انتخاب شده تغییر می کند.