تنظیمات HDMI‎‏: کنترل REC‎‏ (فیلم)

اگر دوربین را به یک ضبط کننده/پخش کننده خارجی وصل کنید، می توانید با استفاده از دوربین به صورت از راه دور به ضبط کننده/پخش کننده برای شروع/توقف ضبط فرمان دهید.

  1. MENU- (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏] - [کنترل REC‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
دوربین می تواند یک فرمان ضبط کردن را به یک ضبط کننده/پخش کننده خارجی بفرستد.
دوربین در حال فرستادن یک فرمان ضبط کردن به یک ضبط کننده/پخش کننده خارجی است.
خاموش:
دوربین قادر به فرستادن یک فرمان به یک ضبط کننده/پخش کننده خارجی برای شروع/توقف ضبط کردن نیست.

نکته

  • قابل دسترس برای ضبط کننده ها/پخش کننده های خارجی سازگار با [کنترل REC‎‏].
  • هنگامی که از عملکرد [کنترل REC‎‏] استفاده می کنید، حالت تصویربرداری را بر روی (فیلم) تعیین کنید.
  • هنگامی که [خروجی TC‎‏] بر روی [خاموش] تعیین شود، شما نمی توانید از عملکرد [کنترل REC‎‏] استفاده کنید.
  • حتی هنگامی که نمایش داده شود، ضبط کننده/پخش کننده خارجی ممکن است بسته به تنظیمات یا وضعیت ضبط کننده/پخش کننده به طور مناسب کار نکند. قبل از استفاده بازبینی کنید آیا ضبط کننده/پخش کننده خارجی به طور مناسب کار می کند.