کاهش قرمزی چشم

هنگام استفاده از فلاش، قبل از تصویربرداری برای کاهش پدیده قرمزی چشم دو بار یا بیشتر فلاش می زند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [کاهش قرمزی چشم] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
فلاش همیشه برای کاهش پدیده قرمزی چشم زده می شود.
خاموش:
از کاهش قرمزی چشم استفاده نمی کند.

نکته

  • کاهش قرمزی چشم ممکن است تأثیرات دلخواه را ایجاد نکند. این به تفاوت های فردی و شرایط، نظیر فاصله تا سوژه، یا این که آیا سوژه به پیش فلاش نگاه کند یا خیر بستگی دارد.