نوع فایل RAW‎‏ (تصویر ساکن)

نوع فایل را برای تصاویر RAW انتخاب می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [نوع فایل RAW‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

متراکم:
تصاویر را در فرمت RAW فشرده ضبط می کند.
غیر متراکم:
تصاویر را در فرمت RAW غیرفشرده ضبط می کند. هنگامی که [غیر متراکم] برای [نوع فایل RAW‎‏] انتخاب شود، اندازه فایل تصویر بزرگ تر از حالتی خواهد بود که در فرمت RAW فشرده ضبط شده باشد.

نکته

  • هنگامی که [غیر متراکم] برای [نوع فایل RAW‎‏] انتخاب شود، علامت نشانه روی صفحه به تغییر می کند. در حین آن که یک تصویر گرفته شده در فرمت RAW غیرفشرده پخش می شود نیز نمایش داده می شود.