نمایش دادن نشانگر زمان باقی مانده تصویربرداری پیوسته (مدت تصویربرداری پیوسته)

تعیین می کند آیا یک نشانگر زمان باقی مانده که برای آن تصویربرداری پیوسته را می توان در همان سرعت تصویربرداری انجام داد را نمایش دهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [مدت تصویربرداری پیوسته] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

همیشه نمایش دهد:
همیشه هنگامی که حالت درایو بر روی [تصویربرداری پیوسته] تعیین شود نشانگر را نمایش می دهد.
نمایش فقط در تصویربرد.:
فقط در حالی که تصویربرداری پیوسته انجام می شود نشانگر را نمایش می دهد.
نمایش نمی دهد:
نشانگر را نمایش نمی دهد.

راهنمایی

  • هنگامی که حافظه داخلی دوربین برای بافر کردن پر باشد، "SLOW" نمایش داده خواهد شد و سرعت تصویربرداری پیوسته کاهش خواهد یافت.