اولویت چهره نورسنج.چند.

تعیین می کند آیا هنگامی که [حالت نورسنجی] بر روی [چندگانه] تعیین می شود دوربین روشنایی را بر اساس چهره های تشخیص داده شده اندازه گیری کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [اولویت چهره نورسنج.چند.] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
دوربین روشنایی را بر اساس چهره های تشخیص داده شده اندازه گیری می کند.
خاموش:
دوربین روشنایی را با استفاده از تنظیم [چندگانه]، و بدون تشخیص چهره ها اندازه گیری می کند.

نکته

  • هنگامی که حالت تصویربرداری بر روی [خودکار هوشمند] تعیین شود، [اولویت چهره نورسنج.چند.] بر [روشن] قفل می شود.
  • هنگامی که در زیر [تنظیم AF چهره/چشم]، [اولویت چهره/چشم درAF‎‏] بر روی [روشن] تعیین شود و [تشخیص سوژه] بر روی [حیوان] تعیین شود، [اولویت چهره نورسنج.چند.] عمل نمی کند.