تغییر نمایش TC/UB‎‏

به شما امکان می دهد کُد زمانی (TC) و بیت کاربر (UB) یک فیلم را توسط فشار دادن کلیدی که عملکرد [تغییر نمایش TC/UB‎‏] به آن اختصاص داده شده است نمایش دهید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی]، [کلید سفارشی]، یا [کلید سفارشی] - عملکرد [تغییر نمایش TC/UB‎‏] را به کلید دلخواه اختصاص دهید.
  2. کلیدی که به آن [تغییر نمایش TC/UB‎‏] اختصاص داده می شود را فشار دهید.
    • هر بار که کلید را فشار می دهید، نمایش نمایشگر به ترتیب از شمارشگر زمان ضبط فیلم ‏- کُد زمانی (TC) ‏- بیت کاربر (UB) تغییر می کند.