امنیت‎(IPsec)‎

داده ها را هنگامی که دوربین و یک کامپیوتر از طریق یک LAN با سیم با یکدیگر ارتباط دارند، رمزگذاری می کند.

این عملکرد را هنگامی می توان استفاده نمود که نرم افزار سیستم دوربین (ثابت افزار) از نسخه 6.00 یا جدیدتر است.

 1. MENU - (شبکه) - [امنیت‎(IPsec)‎] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎IPsec‎‏([روشن]/[خاموش]):
تعیین می کند آیا عملکرد [امنیت‎(IPsec)‎] استفاده شود یا خیر.
آدرس IP مقصد:
آدرس IP وسیله ای که با استفاده از عملکرد [امنیت‎(IPsec)‎] وصل می شود را تعیین می کند.
کلید مشترک:
کلید مشترک استفاده شده توسط عملکرد [امنیت‎(IPsec)‎] را تعیین می کند.

نکته

 • برای [کلید مشترک] از حداقل هشت و نه بیشتر از 20 کاراکتر حروف و اعداد یا نمادها استفاده کنید.
 • برای ارتباط های IPsec، وسیله ای که وصل می شود باید با IPsec سازگار باشد.
  بسته به وسیله، ایجاد ارتباط ها ممکن است امکان پذیر نبوده یا سرعت ارتباط ممکن است آهسته باشد.
 • روی این دوربین، IPsec فقط در حالت انتقال عمل می کند و از IKEv2 استفاده می کند.
  الگوریتم ها AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMACSHA-256/HMAC-SHA-384-192 هستند.
  اعتبار احراز هویت بعد از 24 ساعت به پایان می رسد.
 • ارتباط های رمزگذاری شده را فقط می توان با وسیله هایی که به درستی پیکربندی شده باشند ایجاد نمود. ارتباط ها با وسیله های دیگر رمزگذاری نمی شوند.
 • برای جزئیات در مورد پیکربندی IPsec، با سرپرست شبکه وسیله خود مشورت نمایید.